Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

Význam technického kreslení

Technické kreslení a technická dokumentace utváří základní představivost pro technické znalosti. Současně technická dokumentace umožňuje grafickým zobrazením a celým souborem znalostí jejich další uplatnění v praxi.
Význam technického kreslení je především v tom, že zabezpečuje přesnost vyjadřování, správnost zobrazení vytvořené myšlenky, spolu s hospodárností výroby.
Technická dokumentace je nezbytná v určitých oborech jako součást přípravy výroby všech technických zařízení, tím i převážná část učebních oborů je zaměřena k výchově povolání mechaniků pro různá odvětví průmyslu, opravářů, seřizovačů, strojníků, operátorů apod. Touto činností se vytváří vazba mezi znalostmi a schopnostmi a jejich využití v praxi v daném oboru. U všech oborů má technické kreslení spolu s technickou dokumentací důležitou úlohu, protože plní funkci průpravného předmětu pro další studium odborných předmětů včetně praktického vyučování.
Základem technické dokumentace je výrobní dokumentace, která má přímou vazbu na výrobu – výrobní výkresy. Celá dokumentace je určena k výrobě součástí a dále k montáži strojů a dalších zařízení.

Na práci v technickém kreslení jsou kladeny tyto požadavky:
1.Vypěstování náležité představivosti a obrazotvornosti.
2.Zvládnutí správných zásad provádění výkresů součástí a jejich sestavení.
3.Osvojení si dovedností potřebných pro rychlé a správné čtení výkresů a schémat.
4.Kreslení náčrtů a výkresů.
5.Seznámení s technickými normami a jejich využitím při kreslení a výrobě.

Znalost čtení výkresů a kreslení náčrtů je důležitá činnost pro:
rychlé a kvalitní zvládnutí této činnosti v praxi vede k zefektivnění samotné práce na dílně,
možnost zvýšení kvalifikace, sledování odborné technické literatury, používání odborných příruček,
nutnost pro studium dalších odborných předmětů – strojnictví, technologie, stroje a zařízení a odborný výcvik.

Zvládnutí a osvojení zásad technického kreslení je také předpokladem pro využívání počítačové podpory kreslení. Jedná se například o grafické systémy CAD (Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufakturing). Při výuce na naší škole je využíván program Solid Edge (3D).